LeetCode_0435_NonOverlappingIntervals

题目描述

题目链接

思路

题目要求至少移除多少个线段可以保证线段不出现重叠区域,比如以下情况:

image

我们至少需要移走四条线段才能让剩余线段不重叠。移动后的线段如下图

image

我们可以反过来考虑,即求所有非重叠区域的个数,假设是M,线段数量假设是N,那么N-M即为需要移除的线段数量。

主要流程如下,先把所有线段按结尾位置排序,结尾小的排前面,结尾大的排后面。

然后遍历每个线段,如果线段的开始位置超过了前一个线段的结尾位置,说明这两个线段是非重叠的,非重叠个数加1,遍历完毕,用所有线段个数减去非重叠个数,即为需要移除的线段个数。

完整代码

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
import java.util.Arrays;
import java.util.Comparator;

// 至少移除多少个区间后可以保证线段不重合
// 转换成非重叠区域的个数
public class LeetCode_0435_NonOverlappingIntervals {
public static int eraseOverlapIntervals(int[][] intervals) {
if (null == intervals || intervals.length <= 1) {
return 0;
}
Interval[] arr = new Interval[intervals.length];
int i = 0;
for (int[] interval : intervals) {
arr[i++] = new Interval(interval[0], interval[1]);
}
Arrays.sort(arr, new MyComparator());
// 非重叠区域个数
int notOverlap = 1;
int b = arr[0].end;
for (i = 1; i < arr.length; i++) {
if (arr[i].start >= b) {
notOverlap++;
b = arr[i].end;
}
}
return arr.length - notOverlap;
}

public static class MyComparator implements Comparator<Interval> {

@Override
public int compare(Interval o1, Interval o2) {
return o1.end - o2.end;
}
}

public static class Interval {
public int start;
public int end;

public Interval(int start, int end) {
this.start = start;
this.end = end;
}
}
}

更多

算法和数据结构笔记

参考资料